Vraagbaak

Door ProRail in 2009 geïntroduceerd kwaliteitszorgsysteem, beheert door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), met als doel het bevorderen van CO2-reductie.

De gascapaciteit (m3/uur) die een grootverbruiker met telemetrie naar verwachting op enig moment maximaal nodig heeft en op basis waarvan landelijke transportkosten in rekening worden gebracht.

Elektriciteitstarief dat u betaalt voor verbruik op werkdagen van 23.00 tot 07.00 uur, gedurende het weekeinde en op Nationale feestdagen.

Het verdienmodel van Cinergie en het Bouwstroomloket is gebaseerd op een abonnement, de deelnamekosten. Deze kosten worden door de energieleverancier namens het collectief bij u in rekening gebracht. De deelnamekosten per aansluiting per maand bedragen exclusief BTW:
- Cinergie: elektriciteit 31,75 euro per maand, gas 13,50 euro per maand
- Bouwstroomloket: elektriciteit en gas 15 euro per maand voor kleinverbruikaansluitingen en 35 euro per maand voor grootverbruikaansluitingen. 

Uniek identificatienummer van 18 cijfers voor een aansluiting op het elektriciteits- of gasnet. Iedere meter heeft een unieke EAN-code.

Heffing op uw energieverbruik ingesteld door de overheid om zuiniger en efficiënter energiegebruik te stimuleren. De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Overzicht energiebelasting elektriciteit en gas

Verzamelnaam voor initiatieven ter bevordering van lokale duurzame elektriciteitsproductie - bijvoorbeeld door toepassing van zonnepanelen - en adviezen op het gebied van energiebesparing - bijvoorbeeld door isolatie en energiezuinige verlichting.

De overgang van(grijze, milieu onvriendelijke) elektriciteitsproductie door traditionele kolen- en gascentrales naar opwekking van groene milieuvriendelijke elektriciteitsproductie met zonnepanelen en windmolens.

Elektriciteitstarief dat u betaald als u beschikt over enkel- in plaats van dubbelmeting.

Landelijke netbeheerder voor gas.

Het elektrisch vermogen (kW) dat een grootverbruiker naar verwachting op enig moment maximaal nodig heeft en op basis waarvan de regionale netbeheerder kosten in rekening brengt.

Elektriciteitsaansluiting > 3x80A en een gasaansluiting > 40 m3/uur. Grootverbruikaansluitingen kenmerken zich door maandelijkse afrekening op basis van werkelijk verbruik.

Een deel van uw energieverbruik is onbelast. Deze belastingvermindering wordt de heffingskorting genoemd. De hoogte van de heffingskorting wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Een inhuizing is een bericht dat een leverancier verstuurt als u een nieuwe contractant bent op een bestaande aansluiting, bijvoorbeeld na verhuizing, of als sprake is van een nieuwe aansluiting, bijvoorbeeld bij nieuwbouw.

Elektriciteitsaansluiting t/m 3x80A en een gasaansluiting t/m 40m3/uur. Kleinverbruikaansluitingen kenmerken zich door maandelijkse voorschotten en een jaarafrekening.

Naast een leveringsovereenkomst (energieleverancier) en een aansluit- en transportovereenkomst (netbeheerder) heeft u een meetcontract nodig. Voor kleinverbruikaansluitingen is dit wettelijk ondergebracht bij de netbeheerder en heeft u hier geen omkijken naar. Voor grootverbruikaansluitingen kunt u zelf een meetbedrijf kiezen.

Voor het transport van elektriciteit en gas bent u netwerkkosten verschuldigd aan de regionale netbeheerder. De hoogte van de netwerkkosten worden jaarlijks vastgesteld en gereguleerd door de Energiekamer een onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Heffing op uw energieverbruik ingevoerd door de overheid om investeringen in duurzame energie te stimuleren. De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Overzicht ODE elektriciteit en gas

Elektriciteitstarief dat u betaalt voor verbruik gedurende werkdagen van 07.00 tot 23.00 uur met uitzondering van Nationale feestdagen.

Energieleveranciers geven namens hun klanten dagelijks een verbruiksverwachting (programmaverantwoordelijkheid), zodat TenneT, de landelijke elektriciteitstransporteur, zo efficiënt mogelijk de output van elektriciteitscentrales kan aansturen.

Alle inkoopbesluiten die Cinergie neemt, moeten worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht die aan Cinergie is verbonden. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht in relatie tot de directie van Cinergie zijn vastgelegd in een reglement.

Als elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen is een energieleverancier wettelijk verplicht om tot 5.000 kWh verbruikte en teruggeleverde elektriciteit tegen elkaar weg te strepen.

Een switch is het bericht dat de nieuwe leverancier waarnaar u overstapt verstuurd uw oude leverancier en de netbeheerder.

Op afstand uitleesbare meetapparatuur waarmee voor grootverbruikaansluitingen op kwartier- of uurbasis het elektriciteit- en/of gasverbruik wordt gemeten en dagelijks wordt doorgestuurd naar het meetbedrijf.

Landelijke netbeheerder voor elektriciteit en verantwoordelijk voor het aansturen van de output van elektriciteitscentrales.

In geval van lokale elektriciteitsproductie, bijvoorbeeld door zonnepanelen, kan de situatie ontstaan dat op jaarbasis meer dan 5.000 kWh elektriciteit aan het net wordt teruggeleverd. Hiervoor moet een terugleveringsovereenkomst met een energieleverancier worden gesloten.

Gebouwen waarin op basis van hun functie personen verblijven, zoals o.a. woningen en kantoren. Een verblijfsfunctie is van belang om aanspraak te maken op heffingskorting op energiebelasting.

Warmtekrachtkoppeling (WKK) staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht. De kracht is afkomstig van een gasturbine en wordt met een generator omgezet in elektriciteit. De warmte die daarbij vrijkomt wordt lokaal nuttig gebruikt. Voorbeelden van toepassingsvormen zijn ziekenhuizen en de glastuinbouw.

Warmte- en koudeopslag (WKO), is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of koelen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.