Home > Blogs/Nieuws > Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2017

‘Grondstofprijzen stijgen door economische groei’

De afgelopen twee jaar zijn grondstofprijzen fors gestegen. Aanleiding hiervoor is de economische groei, die wereldwijd leidt tot een grotere vraag en die de weg vrijmaakt voor een verdere stijging van energieprijzen. Op 17 mei 2016 zijn elektriciteit‐ en gasprijzen voor het laatst collectief vastgelegd, waardoor deelnemers van ons energiecollectief de komende jaren behoorlijk profiteren.

Energie beperkt zich al lang niet meer tot inkopen tegen de laagst mogelijke prijs. Steeds meer aandacht gaat uit naar duurzaamheid en energiebesparing. Enkele veranderingen die per 1 januari 2018 ingaan:

  • een energieportaal voor inzicht en bewaking van verbruik wordt verplicht voor veel bedrijven
  • de milieudienst zal steeds vaker energiebesparende maatregelen verplichten
  • energiebelastingen gaan met ongeveer 10% omhoog

Olie‐ en kolenkoers verdubbeld

Ten opzichte van begin 2016 is de oliekoers met 82% gestegen van $34 naar $62 per vat. De prijs voor een ton kolen is zelfs verdubbeld en noteert €85. Dit past volledig in het beeld van sterke economische groei en een toenemende vraag naar grondstoffen. De OPEC zal deze marktomstandigheden waarschijnlijk aangrijpen om zoveel mogelijk krapte op de markt te houden. Of de olieprijs kan stijgen tot de recordhoogte van 2008 is echter de vraag, want sindsdien is de productiecapaciteit vanuit schaliegesteente in de Verenigde Staten fors toegenomen.

Lage CO2‐prijs door gebrek aan politieke wil

De zware industrie zoals elektriciteitscentrales moeten rechten kopen om CO2 uit te mogen stoten. Met dit systeem probeert de Europese Unie het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De CO2‐prijs is in het verleden €30 per ton geweest, maar is de afgelopen jaren stabiel gebleven op een relatief laag niveau van ongeveer €7 per ton. De reden hiervoor is dat het tijdens de crisis ontbrak aan de politieke wil om de beschikbare CO2‐quota naar beneden bij te stellen. De industrie zou hier in de toch al moeilijke tijden te veel hinder van ondervinden. Maar met het aantrekken van de economie vervalt dit argument en is het alleszins denkbaar dat ook de CO2-prijs de komende jaren gaat stijgen. En een hogere CO2‐prijs zorgt voor een hogere kostprijs van elektriciteit.

Afscheid van het gastijdperk?

De gasprijs is de afgelopen twee jaar met 10% gestegen en bedraagt momenteel ongeveer 22 ct/m3 (profielgas inclusief regiotoeslag). Eigenlijk valt deze prijsstijging alleszins mee, rekening houdend met het aantrekken van de vraag en de forse prijsstijging van andere fossiele brandstoffen zoals olie en kolen. Dat de gasprijs niet verder is gestegen, komt doordat de gasprijs wereldwijd in bedwang wordt gehouden door het hoge aanbod van schaliegas.

In Nederland kampen we echter met de uitdaging dat de gasbel in Slochteren opraakt en de productie in de provincie Groningen moet worden teruggeschroefd vanwege aardbevingen. Om gasverbruik te ontmoedigen heeft de overheid de energiebelastingen op gas sinds 2015 al met bijna 9 ct/m3 verhoogd naar waarschijnlijk 29 ct/m3 per 1 januari 2018. Dat is meer dan we voor het gas zelf betalen! Cinergie verwacht dat de overheid de subsidie op WKO‐systemen en warmtepompen de komende jaren zal verhogen, waardoor een extra stimulans ontstaat om zo snel mogelijk afscheid te nemen van gas als warmtebron.

Elektriciteitsprijzen conjunctuur gevoelig

Als gevolg van de economische crisis, zijn elektriciteitsprijzen gekelderd met het eerste kwartaal van 2016 als dieptepunt. Sindsdien is de piekprijs met 32% gestegen en de dalprijs zelfs met 44%. Dit verschil is ontstaan omdat elektriciteit tijdens daluren overwegend met kolencentrales wordt opgewekt en het aandeel gascentrales tijdens piekuren groter is. Omdat de kolenprijs veel meer is gestegen dan de gasprijs is de stroomprijs in daluren naar verhouding duurder geworden.

Het aandeel hernieuwbare energie bedraagt in Nederland slechts 5% van het totaal en heeft daarmee een beperkte invloed op de marktprijsontwikkeling. Zolang zonne‐ en windenergie niet fatsoenlijk opgeslagen kunnen worden, blijven we afhankelijk van kolen‐ en gascentrales en daalt de kostprijs van elektriciteit niet. Elektriciteit is daarom in tegenstelling tot andere grondstofprijzen minder afhankelijk van de wereldmarktprijs maar juist meer afhankelijk van de lokale vraagaanbodverhouding. Bij economische groei is de kans dus groot dat elektriciteitsprijzen in 2018 verder zullen stijgen.

Ook meer rendement uit uw energie?

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen enkele dagen contact met u op.

Volg ons op