Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


 1. Algemeen
  1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle deelnemers, opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers die gebruik maken van een van de volgende diensten:
   ‐ collectieve elektriciteit‐ en gasinkoop;
   ‐ energieportaal;
   ‐ energieadvies.
  2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klanten wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Begrippen en definities
  1. Deelnemer:
   Een organisatie die door ondertekening van het deelnameformulier Cinergie machtigt namens hem collectief elektriciteit en/of gas in te kopen.
  2. Raad van Toezicht (RvT)
   Het besluitvormingsorgaan dat objectief, onafhankelijk en onbezoldigd en conform het reglement de collectieve inkoopbesluiten van Cinergie moet goedkeuren.

 3. Collectieve elektriciteit‐ en gasinkoop
  1. Deelnemer machtigt Cinergie door ondertekening van het deelnameformulier om namens Deelnemer elektriciteit en/of gascontracten te sluiten, alsmede relevante informatie op te vragen, zoals ‐maar niet beperkt tot‐ de einddatum van lopende contracten en verbruiksgegevens (meetdata) bij netbeheerders, meetbedrijven en energieleveranciers. Afrekening van het energieverbruik vindt rechtstreeks plaats tussen de deelnemer en de leverancier. Cinergie heeft ter zake geen verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid.
  2. Deelnemer machtigt Cinergie voor de door Cinergie namens Deelnemer gesloten elektriciteit‐ en gascontracten mutaties door te voeren richting netbeheerders, meetbedrijven en energieleveranciers, zoals ‐maar niet beperkt tot‐: naams‐ en (factuur-) adreswijzigingen, verhuizingen, bedrijfsovernames en ‐beëindigingen en specifieke aansluitgegevens zoals onder andere de verblijfsfunctie.
  3. De machtiging is geldig tot wederopzegging.
  4. Deelnemer kan de machtiging intrekken met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum waarop de beëindiging middels aangetekend schrijven door Cinergie wordt ontvangen. Beëindiging van de volmacht is ook mogelijk per e‐mail en is effectief zodra Cinergie de opzegging per e‐mail aan deelnemer heeft bevestigd. Cinergie zal deze bevestiging terstond naar deelnemer versturen.
  5. Vanaf het moment dat de volmacht komt te vervallen, is Cinergie niet langer gerechtigd om nieuwe elektriciteit‐ of gascontracten namens deelnemer te sluiten. Contractuele verplichtingen die Cinergie namens deelnemer met een energieleverancier is aangegaan voorafgaand aan de beëindiging, blijven daarentegen onverminderd van kracht tot de overeengekomen einddatum.
  6. Deelnemer is verantwoordelijk contractvrij te zijn op de “startdatum inkoop” aangegeven op het aansluitoverzicht horende bij het deelnameformulier. Cinergie stelt op verzoek een concept opzegbrief beschikbaar.
  7. Bij de start van de deelname koopt Cinergie elektriciteit en/of gas in door de aansluiting(en) van deelnemer toe te voegen aan de lopende raamcontracten met energieleveranciers.
  8. Cinergie volgt doorlopend de markt(prijs)ontwikkeling op zoek naar zo gunstig mogelijke inkoopmomenten om namens deelnemer energieprijzen vast te leggen voor toekomstige leveringsperioden. Cinergie is gemachtigd nieuwe elektriciteit‐ en/of gascontracten namens deelnemer te sluiten mits:
   • De RvT een aanbesteding hiertoe goedkeurt;
   • Cinergie deelnemer minimaal 30 dagen voorafgaand aan de aanbesteding hierover informeert met een inkoopaankondiging per brief en/of e‐mail.
  9. Communicatie van Cinergie aan deelnemer, waaronder de inkoopaankondiging en de nieuwsbrief, wordt verstuurd naar de contactpersoon en de -gegevens zoals ingevuld op het deelnameformulier of zoals nadien in opdracht van deelnemer in de administratie van Cinergie gewijzigd.
  10. Na afloop van een aanbesteding sluit Cinergie een raamcontract met een energieleverancier en stelt hiervan een kopie beschikbaar aan deelnemer. Deelnemer ontvangt ook een individuele leveringsovereenkomst met de energieleverancier welke Cinergie op basis van de machtiging namens deelnemer ondertekent.
  11. Voor deelname aan de collectieve inkoop van elektriciteit en/of gas is deelnemer voor de duur van gesloten elektriciteit‐ en/of gascontracten een deelname-abonnement verschuldigd, zoals vermeld op het deelnameformulier, of zoals nadien voor nieuwe raamcontracten gewijzigd na goedkeuring door de RvT en aangekondigd aan deelnemer in de communicatie zoals bedoeld in artikel 3.7 tweede punt. Het deelname-abonnement wordt mits mogelijk via notaverlegging door de energieleverancier op de energiefactuur in rekening gebracht en periodiek aan Cinergie afgedragen. Is notaverlegging niet mogelijk dan factureert Cinergie het jaarlijks verschuldigde deelname-abonnement rechtstreeks aan deelnemer aan het begin van elk kalenderjaar.
  12. In geval van voortijdige beëindiging van deelname aan collectief namens deelnemer gesloten energiecontracten door een overstap naar een andere energieleverancier, is deelnemer aan Cinergie in een keer het deelname-abonnement over de resterende contractduur verschuldigd. Dit staat los van de boete voor contractbreuk die de energieleverancier als gevolg van de voortijdige beëindiging kan opleggen.
  13. Als deelnemer kiest voor groene stroom dan koopt Cinergie rechtstreeks bij de producent garanties van oorsprong (GVO) en boekt deze af op het CertiQ account van deelnemer. De kosten voor de GVO worden aan het begin van elk kalenderjaar door Cinergie aan deelnemer in rekening gebracht.
  14. Als deelnemer zonnepanelen heeft waarvan de teruglevering wettelijk niet mag worden gesaldeerd, dan sluit Cinergie een zo gunstig mogelijk terugleveringscontract met een energieleverancier.

 4. Energie‐advies
  1. In opdracht van opdrachtgever adviseert Cinergie over specifieke energievraagstukken met uiteenlopende doelstellingen, zoals het: verlagen van het energieverbruik, verbeteren van het klimaat, verhogen van het comfort, toetsen van offertes voor bijvoorbeeld zonnepanelen en maatregelen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Een opdracht komt tot stand doordat opdrachtgever een offerte van Cinergie hiertoe accepteert.
  2. Een adviestraject is opgebouwd uit een vrijblijvend intakegesprek waarin in overleg met opdrachtgever een duidelijk doel wordt gesteld. Na acceptatie van de offerte vind vervolgens onderzoek plaats gevolgd door een rapportage en mogelijk begeleiding bij implementatie en na-regeling en/of bewaking van nieuwe installaties. Cinergie treedt in deze trajecten op als onafhankelijk adviesbureau en levert geen producten, materialen en/of installatiewerkzaamheden.
  3. Tijdens een energie‐onderzoek brengt Cinergie de energiestromen binnen gebouwen nauwkeurig in kaart. Opdrachtgever verleent Cinergie hiertoe toegang tot zijn gebouw en brengt Cinergie in contact met de huisinstallateur om relevante informatie op te vragen. Opdrachtgever machtigt Cinergie voor de duur van het onderzoek om bij energieleveranciers, netbeheerders en meetbedrijven relevante informatie op te vragen, zoals ‐maar niet beperkt tot verbruiksgegevens (meetdata), contractduur en prijzen.
  4. Tijdens energie‐onderzoeken kan het nodig zijn dat Cinergie bij opdrachtgever tijdelijk temperatuur-, luchtvochtigheid- of CO2-loggers plaatst. Loggers blijven te allen tijde eigendom van Cinergie. Cinergie is gerechtigd de loggers op elk moment op te halen en Opdrachtgever zal Cinergie op verzoek hiertoe terstond toegang verlenen tot zijn gebouw. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de loggers zolang deze in zijn gebouw aanwezig zijn. In geval van verlies of diefstal van dan wel schade aan één of meerdere loggers is opdrachtgever aan Cinergie het aankoopbedrag c.q. de herstelkosten van deze logger(s) verschuldigd.

 5. Energieportaal
  1. Cinergie heeft een energieportaal waarmee deelnemer kosteloos online inzicht krijgt in zijn energieverbruik. De energiemeters van deelnemer moeten geschikt zijn om op afstand uit te lezen en de meet-verantwoordelijke moet hiertoe toegang verlenen. Eventueel moeten hiervoor nieuwe afspraken met de bestaande of een nieuwe meetverantwoordelijke worden gemaakt. Cinergie zoekt dit vrijblijvend uit voor deelnemer.
  2. Deelnemer machtigt Cinergie om relevante informatie op te vragen bij netbeheerders en meetbedrijven, zoals maar niet beperkt tot: de einddatum van het meetcontract, het metertype, de meterhuur en ‐kosten. Cinergie kan in opdracht van deelnemer het bestaande meetcontract heronderhandelen of een alternatief meetcontract met een ander meetbedrijf aanbieden.
  3. Deelnemer machtigt Cinergie om dagelijks meetdata op te vragen bij netbeheerders en meetbedrijven.

 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Cinergie is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de geleverde diensten, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Cinergie van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop een deelnemer of opdrachtgever mag vertrouwen.
  2. De aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door een tekortkoming van Cinergie is gemaximeerd tot de kosten die deelnemer of opdrachtgever over de afgelopen twaalf maanden aan Cinergie verschuldigd is geweest.
  3. Deelnemer en opdrachtgever vrijwaren Cinergie tegen alle aanspraken voortkomend uit:
   • (Indirecte) gevolgschade waaronder mede begrepen zijn het niet realiseren van verwachte energiebesparingen;
   • Het subjectieve oordeel over de kwaliteit van gekozen inkoopmomenten;
   • Het niet, te laat of een onjuist verstuurde opzegbrief door deelnemer aan een energieleverancier, meetbedrijf of netwerkbedrijf;
   • Tekortkomingen van derden, zoals energieleveranciers, netbeheerders, meetbedrijven en leveranciers van andere energie gerelateerde producten en diensten;
   • Het (tijdelijk) niet of niet goed functioneren van het energieportaal;
   • De (technische) realisatie van energiebesparende maatregelen waartoe Cinergie op basis van een energieonderzoek heeft geadviseerd. De aansprakelijkheid hiervoor dient opdrachtgever zelf te regelen met uitvoerende partijen, zoals bijvoorbeeld de (huis)installateur.

 7. Facturering en betaling
  1. Alle door Cinergie gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen. Enig beroep op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.
  2. Indien deelnemer of opdrachtgever niet binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn de facturen heeft voldaan, verkeert deze automatisch in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie vereist is. Cinergie heeft het recht de vordering ter incasso uit handen te geven, waarbij naast de hoofdsom ook de incassokosten verschuldigd zijn.

 8. Overige bepalingen
  1. Op offertes, het deelnameformulier en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement ’s‐Hertogenbosch.
  3. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden van kracht nadat Cinergie deze heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
  4. Indien en voor zover enige bepaling uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden nietig is of zal blijken te zijn, doet dit niet af aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen en voorwaarden.
Ook meer rendement uit uw energie?

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen enkele dagen contact met u op.

Cinergie.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?