Home > Energie beheer > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


De Nederlandse overheid heeft CertiQ aangewezen voor het certificeren van energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. Voor duurzaam opgewekte stroom worden Garanties van Oorsprong (GvO) aangemaakt. Zowel producenten van duurzame stroom, handelaren als eindgebruikers kunnen zich registreren bij CertiQ en hun GvO beheren. CertiQ is onderdeel van TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnetwerk in Nederland (www.certiq.nl).

Op https://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren staan voor elke bron de emissiefactoren vermeld die de CO2-prestatieladder gebruikt.

De prestatieladder is een managementsysteem waarmee bedrijven hun CO2-uitstoot kunnen reduceren. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de eigen CO2-uitstoot, bijvoorbeeld als gevolg van het energieverbruik en woon-werkverkeer van medewerkers en naar de CO2-uitstoot in de keten (toeleveranciers en klanten). Sommige opdrachtgevers zoals ProRail geven bedrijven met een CO2-bewust certificaat een gunningsvoordeel bij aanbestedingen. De CO2-prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.skao.nl).

Een zakelijk DigiD dat bedrijven nodig hebben om bijvoorbeeld subsidies aan te vragen, maar ook om in te loggen bij CertiQ.

De Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) is een energie-audit die verplicht is voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet groter dan € 50 miljoen. Deze bedrijven moeten hun energieverbruik in kaart brengen en een meerjarig reductieplan opstellen. Bedrijven die niveau 3 of hoger zijn gecertificeerd op de CO2-prestatieladder zijn vrijgesteld van de EED.

Bedrijven met een elektriciteitsverbruik groter dan 50.000 kWh of een gasverbruik van 25.000 m3 zijn onderworpen aan het Activiteitenbesluit van de overheid. Investeringen in energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar zijn voor deze bedrijven verplicht. De Omgevingsdienst ziet erop toe dat dit gebeurt en handhaaft waar nodig.

Iedereen die elektriciteit en gas verbruikt, is hierover energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) verschuldigd. De energiebelastingen zijn opgebouwd uit schijven die elk kalenderjaar opnieuw doorlopen moeten worden.

Elektriciteit Energiebelasting ODE Totaal
0 - 10.000 kWh 10,458 1,32 11,778
10.000 - 50.000 kWh 5,274 1,80 7,074
50.000+ kWh 1,404 0,48 1,884

 

Aardgas Energiebelasting ODE Totaal
0 - 170.000 m3 26,001 2,85 28,851
170.000+ m3 6,464 1,06 7,524

 

Als je groene stroom inkoopt, kan er geen kabel worden gelegd van de klant naar bijvoorbeeld de windmolen. Daarom heeft de Europese Unie een certificatensysteem geïntroduceerd. De eigenaar van bijvoorbeeld een windmolen kan Garanties van Oorsprong (GvO) aanmaken en verkopen aan een eindgebruiker die daarmee de verbruiker wordt van die windenergie. In Nederland is CertiQ verantwoordelijk voor het certificeren van energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa.

Elektriciteitsaansluitingen met een doorlaatwaarde tot en met 3x80A en gasaansluitingen met een capaciteit tot en met 40 m3 per uur zijn kleinverbruik. Alles daarboven zijn grootverbruikaansluitingen. Een kenmerkend verschil is de wijze van betaling. Bij een grootverbruikaansluiting wordt maandelijks het werkelijke verbruik afgerekend. Bij kleinverbruikaansluitingen betaalt men voorschotten, gevolgd door een jaarafrekening.

De norm waarmee de CO2-uitstoot van biomassacentrales wordt bepaald. Gecertificeerde bedrijven krijgen het Better Biomass certificaat (www.betterbiomass.com/nl).

Voor kleinverbruikaansluitingen met zonnepanelen geldt de salderingsregeling. Dit wil zeggen dat netverbruik en teruglevering aan het net tegen elkaar weggestreept mogen worden.

Grootverbruikaansluitingen met zonnepanelen mogen niet salderen. In plaats daarvan geldt de SDE+ subsidie. Voor elke met zonnepanelen geproduceerde kWh krijgt een bedrijf gedurende 15 jaar een vastgesteld tarief dat onder aftrek van de gemiddelde marktprijs (correctiebedrag) jaarlijks door de overheid wordt uitgekeerd.

Een elektriciteitsaansluiting heeft een verblijfsfunctie als op de locatie van de aansluiting mensen verblijven. Openbare verlichting en dergelijke worden hiermee uitgesloten. Elke aansluiting met een verblijfsfunctie heeft recht op een heffingskorting op de energiebelasting van € 308,54 per jaar.

Warmte Koude Opslag (WKO) is een techniek waarbij in de zomer koude aan het grondwater wordt onttrokken om mee te koelen en in de winter warmte wordt onttrokken om mee te verwarmen. Een WKO kan dienen als vervanging van een gasaansluiting.

Staat uw vraag er niet bij of heeft een andere vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op.

Ook meer rendement uit uw energie?

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen enkele dagen contact met u op.

Volg ons op